Header afbeelding
Catalogi & agentschappen
Thovip BV heeft in de loop der jaren verschillende initiatieven en activiteiten ondergebracht in een zorgsysteem volgens de normen NEN-EN-ISO 9001 (kwaliteitszorg) en NEN-EN-ISO 14001 (milieuzorg). Voor een doelmatige besturing van de bedrijfsprocessen en om te kunnen voldoen aan de wensen en eisen van de afnemers, is een goed functionerend zorgsysteem een belangrijk gereedschap. Het zorgsysteem beschrijft de bedrijfsprocessen. Daar waar nodig zijn werkinstructies per afdeling vastgelegd in werkvoorschriften. Deze worden beheerd en beheerst door de afdelingshoofden onder verantwoordelijkheid van de directie.

Door het in stand houden van - en continue verbeteringen aan te brengen in - de doeltreffendheid van de zorgsystemen, wil Thovip BV op de eerste plaats voldoen aan de steeds verdergaande wensen van de afnemer en overheid op kwaliteits- en milieugebied en tevens een bijdrage leveren aan een optimale bedrijfsvoering.

Onderdeel van de algemeen te volgen strategie is het uitdragen en waarborgen van de kwaliteit van processen (meten en verbeteren); ISO-certificatie op het gebied van kwaliteit en voldoen aan de milieunorm ISO 14001 is daarom een wezenlijk bestanddeel van deze strategie. Het beleid is gebaseerd op de algemene visie en strategie van Thovip BV en wordt jaarlijks op haar inhoud getoetst en bijgesteld naar aanleiding van nieuwe ontwikkelingen (milieu, markt, politiek, bedreigingen en kansen) In het beleid wordt zowel kwaliteit als milieu belicht en uit het beleid vloeien de kwaliteits- en milieuplannen voor de processen voort. De hoofddoelstellingen worden bij de afzonderlijke beschrijving van de processen genoemd en hiervan worden de afdelingsdoelstellingen afgeleid; voor milieu zijn daarnaast de volgende algemene doelstellingen vastgelegd.

Vermindering ven het vrijkomen van afvalstoffen en het spaarzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen

Minimaliseren en waar mogelijk elimineren cq. voorkomen van nadelige milieueffecten van bestaande en nieuwe milieueffecten

Het toewerken naar het verwezelijken van duurzame ontwikkeling bij de leveranciers van Thovip BV

Het niet alleen nakomen van wettelijke verplichtingen, maar ook trachten te komen tot een continue verbetering van de milieuprestaties op basis van ALARA (As low as Reasonable Achievable) het op basis van de uitgevoerde inventarisaties formuleren en openbaar maken van correctie doelstellingen)

De eindverantwoordelijkheid voor het zorgsysteem ligt bij de directie en zij ziet toe op de handhaving daarvan. De daarmee samenhangende werkzaamheden zijn gedelegeerd aan de afdelingshoofden. Deze hebben de bevoegdheid om namens de directeur al die maatregelen te initiëren welke noodzakelijk zijn om de vereiste kwaliteit en milieuaspecten van te leveren producten en diensten te waarborgen. Daartoe signaleert en coördineren zij de zaken die te maken hebben met opzet, invoering, handhaving en verbetering van het zorgsysteem. Tevens hebben de afdelingshoofden de taak om de bewustwording van de medewerkers voor zowel kwaliteitsbeleving, klantenwensen en -eisen en het milieu te bevorderen.